Xuất khẩu lao động Nhật Bản

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

TUYỂN 6 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Lương: 14.6 man/tháng
Nơi làm việc: Kyoto
Ngày PV: 22/04/23

TUYỂN 3 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 3 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 14.8 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 30/03/2023

TUYỂN 18 NAM NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

TUYỂN 18 NAM NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ

Lương: 15,4 man/tháng
Nơi làm việc: Hyogo
Ngày PV: 27/11/2022

TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

TUYỂN 15 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 03/03/23

Tuyển 14 nữ chế biến đồ ăn sẵn

Tuyển 14 nữ chế biến đồ ăn sẵn

Lương: 15.2 man
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 20/02/23

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 4 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 14,8 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 31/10/2022

TUYỂN 2 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

TUYỂN 2 NỮ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

Lương: 14,8 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 31/10/2022

Tuyển 11 Nữ Gia công xử lý thịt gà

Tuyển 11 Nữ Gia công xử lý thịt gà

Lương: 15.2 man/tháng
Nơi làm việc: Kagoshima
Ngày PV: 29/12/2022

Tuyển 1 nam hàn xì tại Nhật Bản

Tuyển 1 nam hàn xì tại Nhật Bản

Lương: 14,7 man/tháng
Nơi làm việc: Okayama
Ngày PV: 21/7/2022

Tuyển 6 Nam ép kim loại tại Nhật Bản

Tuyển 6 Nam ép kim loại tại Nhật Bản

Lương: 16,3 man/tháng
Nơi làm việc: Osaka
Ngày PV: 29/03/2022

Tuyển 20 Nữ Lắp ráp thiết bị điện tử

Tuyển 20 Nữ Lắp ráp thiết bị điện tử

Lương: 15,1 man/tháng
Nơi làm việc: Mie
Ngày PV: 18/05/2022

Tuyển 2 nam dựng cốt thép tại Nhật

Tuyển 2 nam dựng cốt thép tại Nhật

Lương: 17,3 man/tháng
Nơi làm việc: Tokyo
Ngày PV: 13/04/2022

 ◄1 2 3 4